REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK SZKOLNYCH

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK SZKOLNYCH W

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PISZU

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin zwany w dalszej treści „Regulaminem użytkowania szafek” określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu.

2. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o „szkole” należy rozumieć, że mowa jest o II Liceum Ogólnokształcącym w Piszu

3. Szafki szkolne są własnością II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu w ilości wg spisu inwentarzowego.

4. Dysponowaniem i rozliczaniem majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych zajmuje się sekretariat szkoły.

5. Dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni mają obowiązek zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie: dysponowania i użytkowania szafkami szkolnymi.

6. Pracownik szkoły dla celów rozliczeniowych prowadzi ewidencję korzystania z szafek szkolnych.

7.Dostęp do ewidencji użytkowania szafek ma Rada Rodziców, Dyrekcja szkoły i wskazani przez Dyrektora Szkoły pracownicy administracji.

8. Na każdej szafce znajduje się numer, który przypisany jest na okres wynajmu do jednego ucznia.

9. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania obuwia i ubrań oraz innych przedmiotów niezbędnych na terenie szkoły.

II. Obowiązki szkoły

1. Szkoła zapewnia przydzielenie szafek uczniom- jednej przegródki na osobę, opisanej indywidualnym numerem.

2. Zapewnia konserwację i naprawę szafek.

3. Zapewnia wymianę zamka na koszt szkoły, w przypadku ujawnienia dwóch jednakowych numerów zamka.

4. Szkoła zastrzega sobie prawo do otwierania szafek bez informowania ucznia w przypadku: konieczności naprawy, przechowywania w szafce przedmiotów niezgodnych z przeznaczeniem lub uchodzących za niebezpieczne.

III. Naprawy

1. Uczeń zgłasza usterkę lub zgubienie klucza na piśmie do Dyrektora szkoły w formie podania o wydanie nowego klucza do szafki w przypadku utraty oryginału (kradzieży, zagubienia, zniszczenia).

2. W zgłoszeniu powinien znaleźć się numer szafki, rodzaj usterki.

3. Zabrania się uczniom samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw szafek szkolnych.

4. Naprawy szafek oraz usuwania usterek dokonuje wyłącznie pracownik wyznaczony przez Dyrektora szkoły.

IV. Obowiązki użytkowników szafek

1. Każdy uczeń powinien zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego przepisów.

2. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną, powinien zadbać o jej należyte użytkowanie.

3. Uczniowie zobowiązani są dbać o wygląd i estetykę przydzielonych szafek.

4. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.

5. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość .

6. Wszystkie butelki z napojami przechowywane w szafce muszą być szczelnie zakręcone.

7. W szafkach nie należy przechowywać brudnej odzieży (np. przepoconych strojów gimnastycznych), czy nieświeżej żywności.

8. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.

9. Uczeń nie powinien przynosić rzeczy i przedmiotów nie związanych z czasem pobytu w szkole, a w szczególności przedmiotów wartościowych.

10. W przypadku uszkodzenia szafki przez ucznia koszty naprawy ponoszą jego rodzice lub prawni opiekunowie.

11. Za rzeczy pozostawione w szafce szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

12. Zabrania się wykonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków oraz innych działań mających skutek trwały.

13. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się z nimi na szafki.

14. Uczniowie zabezpieczają swoje mienie, które przechowują w szafkach poprzez ich prawidłowe zamykanie, niepozostawianie klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom.

15. Ewentualne kradzieże mienia, wszelkie uszkodzenia szafek, usterki oraz przypadki zniszczeń dokonane przez inne osoby powinny być bezzwłocznie zgłaszane przez ucznia do wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności dyrekcji szkoły lub pracownikowi sekretariatu.

V. Wydawanie kluczy

1. Uczeń otrzymuje klucz do szafki oznaczony odpowiednim numerem na czas nauki w Liceum, podlegający zwrotowi na zakończenie danego roku szkolnego.

2. Pracownik szkoły sporządza listę z imieniem i nazwiskiem uczniów, klasą oraz numerem przydzielonej szafki i przekazuje ją wychowawcy klasy.

VI. Zwrot kluczy

1. Do zwrotu przyjmowane będą tylko oryginalne klucze zgodne z wydanymi numerami.

2. Klucze dorabiane samodzielnie nie będą przyjmowane.

3. Klucze zwracane są wychowawcy w ostatnim tygodniu zajęć danego roku szkolnego, nie później niż dwa dni przed jego zakończeniem.

4. Uczniowie kończący szkołę lub przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed odebraniem dokumentów.

5. Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki z wszystkich znajdujących się tam przedmiotów.

6. Uczniowie kontynuujący naukę w szkole ponownie otrzymają klucz po rozpoczęciu nauki w nowym roku szkolnym

VII. Zgubienie kluczy

1. W przypadku zgubienia lub kradzieży klucza uczeń zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie o tym fakcie sekretariat szkoły, w celu zapewnienia bezpieczeństwa rzeczy pozostawionych w szafce.

2. Wymiana zamka następuje w jak najkrótszym terminie od daty zgłoszenia.

3. W sytuacji zagubienia przez ucznia klucza do szafki:

a) uczeń uiszcza opłatę według aktualnego cennika,

b) za wymianę zamka uczeń uiszcza opłatę w wysokości adekwatnej do poniesionych kosztów,

4. Uczeń nie może samodzielnie dorobić klucza do szafki, wykonuje to osoba upoważniona przez szkołę.

VIII. Przypadki szczególne

1. W przypadku, kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on lub jego (rodzic/opiekun) całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki.

2. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi Dyrekcja szkoły.

3. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie substancji odurzających, narkotyków oraz alkoholu Dyrekcja szkoły ma prawo wglądu do szafki. W każdym takim przypadku sporządzana jest pisemna notatka. W powyższym przypadku we wglądzie uczestniczą min. 2 osoby (w tym właściciel szafki lub jego rodzic, ewentualnie przedstawiciel danej klasy).

4. W przypadku przeszukania przez Policję lub inne organy do tego uprawnione sporządzany jest protokół przeszukania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IX. Postanowienia końcowe

1. Wychowawcy klas corocznie zapoznają z treścią Regulaminu rodziców i uczniów klasy. Uczniowie zobowiązani są znać , przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego regulaminu. Stosowne oświadczenie o przestrzeganiu zasad niniejszego Regulaminu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin wchodzi w życie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

3 Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Zmiany do niniejszego Regulaminu mogą być dokonane Uchwałą Rady Pedagogicznej w uzgodnieniu z Radą Rodziców na wniosek Dyrektora, rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

5. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie decyzje rozstrzygające ponosi Dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

 

OŚWIADCZENIE (dokument .doc)

Dół formularza

 

                                                            

Szkoła

eg p

 


bezpieczna szkola


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO

PORADNICTWA DLA

MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO


W rankingu Perspektyw mamy brązową odznakę

ranking lit tarcza 2019

Współpracujemy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:

Wydział Biologii i Biotechnologii

logo wbib2

Wydział Nauk Ekonomicznych

<=Relacja z podpisania porozumienia


 sdim

 


uwm

Wydział  Matematyki i Informatyki

wmil logo


wmil strefa


kiedymyyjemy180x120

100 lat

bohater ON

szk wierna dziedz

logo szk niepodlegla


ankieta


logo small


25 lat


sponsorzy


logo cke


W szkole panuje życzliwa, rodzinna atmosfera, która sprzyja uzyskaniu jak najlepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent naszej szkoły jest w pełni ukształtowany do podejmowania decyzji związanych ze swoim przyszłym życiem. Jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka a także ma ukształtowaną postawę chrześcijańską i patriotyczną

 

 

 

PE logo www min

 

dyplom small