Plan pracy doradcy zawodowego

Indywidualne i grupowe zajęcia lub konsultacje, porady zawodowe dla uczniów

Dla wszystkich zainteresowanych uczniów oraz w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej konsultacje, porady zawodowe, zajęcia indywidualne i grupowe poświęcone są:

 

W klasach I:

1. analizie przez ucznia własnego potencjału i możliwości wykorzystania go na trudnym rynku pracy

2. poznawaniu swoich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności

3. poznaniu swoich mocnych i słabych stron

4. omawianiu elementów autoprezentacji

W klasach II:

1. poznaniu przez uczniów:

a) rynku pracy

b) instytucji wspomagających proces poszukiwania pracy

c) specyfiki wybranego zawodu

d) obszarów własnych zainteresowań zawodowych

e) własnych predyspozycji zawodowych

2. sformułowania własnych oczekiwań wobec przyszłej pracy

3. omówienie wraz z doradcą możliwych kierunków własnego rozwoju zawodowego

W klasach III:

1. poznaniu przez uczniów:

a) procesu podejmowania decyzji

b) instytucji wspomagających w wyborze kierunku kształcenia i zawodu

c) specyfiki wybranej szkoły

d) specyfiki wybranego zawodu

e) własnych predyspozycji zawodowych

2. sformułowania własnych oczekiwań wobec przyszłej pracy

3. omówienie wraz z doradcą możliwych kierunków własnego rozwoju zawodowego (opinia doradcy zawodowego dla uczniów klas III gimnazjum i liceum)

 

Grupowe zajęcia z preorientacji zawodowej (gimnazjum)

Klasa III - „Kim będę…”

Tematyka:

Cele:

Formy/narzędzia:

System szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Polsce

- znajomość typów szkół

- uzyskanie wiedzy na temat przebiegu kształcenia i czasu trwania nauki w poszczególnych typach szkół

- dyskusja

- wykład

- materiały do pracy na lekcji

Moje zamierzenia edukacyjno- zawodowe

- racjonalny plan wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz zawodu

- znajomość różnych zawodów w aspekcie pięciu podstawowych relacji psychologicznych- grupy zawodów

- testy diagnozujące

Mój wybór- moja przyszłość

- świadomość konsekwencji podejmowanych decyzji

- umiejętność identyfikacji własnych celów życiowych i zawodowych

- umiejętność dokonania własnej samooceny w zakresie dostrzegania własnych cech i nastawień do kariery

- IPD - mój indywidualny plan kariery

- ćw. Indywidualne i grupowe

- dyskusja

Aktywność na rynku pracy

- umiejętność pokonywania trudności edukacyjno- zawodowych

- umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych

- karta pracy - moja wizja kariery zawodowej

- ćw. Indywidualne i grupowe

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

- znajomość zasad rekrutacji do szkół

- wiedza na temat, tego jakie dokumenty   należy składać do szkół

- prelekcja

- pogadanka

 

Grupowe zajęcia z preorientacji zawodowej (liceum)

Klasy I - „Uczeń poznaje siebie”

Tematyka:

Cele:

Formy/narzędzia:

Poznajemy swoją osobowość- temperament

- znajomość siebie

- umiejętność określenia osobowości

- świadomość własnego charakteru

- ćw. indywidualne i grupowe

- testy do badania osobowości i temperamentu

Świadome podejmowanie decyzji

- świadomość ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji

- zrozumienie konieczności podejmowania własnych decyzji

- ćw. Indywidualne i grupowe

- karty pracy na lekcji

Typy osobowości i zbieżne z nimi środowiska pracy

- znajomość typów osobowości

- umiejętność określenia własnego typu osobowości

- poznanie koncepcji J. Hollanda

- testy diagnozujące osobowość człowieka

- ćw. Indywidualne i grupowe

Stan fizyczny i zdrowotny a wybór zawodu

- znajomość przeciwwskazań do wykonywania różnych zawodów

- świadomość tego, iż stan zdrowia jest istotny przy wykonywaniu określonej pracy

- ćw. Indywidualne i grupowe

- materiały do pracy na lekcji

- pogadanka

Komunikacja interpersonalna

- znajomość zasad dobrej komunikacji

- umiejętność przekazywania wiadomości w sposób niewerbalny oraz werbalny

- ćw. Indywidualne i grupowe

- karty pracy na lekcję

Klasa II - „Świat zawodów”

Tematyka:

Cele:

Formy/narzędzia:

Praca w życiu człowieka a wybór zawodu

- rozumienie roli pracy w życiu człowieka

- określenie własnej postawy wobec pracy i nauki

- ćw. Indywidualne i grupowe

- pogadanka

- materiały do pracy na lekcji

Co to znaczy dobrze i źle wybrany zawód?

- poznanie kryteriów dobrze wybranego zawodu

- określenie „pozytywnych” i „negatywnych” zawodów

- ćw. Indywidualne i grupowe

- pogadanka

- materiały do pracy na lekcji

Charakterystyka rynku pracy. Zawody przyszłości

- poznanie raportu prognostycznego dotyczącego zawodów najbardziej pożądanych na rynku pracy

- poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy

- raporty

- pogadanka

Praca i kształcenie w UE

- poznanie zasad funkcjonowania europejskiego rynku pracy

- rozumienie potrzeby podnoszenia własnych kwalifikacji

- znajomość zawodów najbardziej pożądanych w UE

- raporty

- praca z tekstem

- pogadanka

Co rozumiemy pod pojęciem kariery zawodowej?

- świadomość satysfakcji z wykonywanej pracy jako efekt dobrze wykonywanej pracy

- świadomość rozwoju zawodowego

- gry dydaktyczne

- pogadanka

- test do badania predyspozycji zawodowych

Klasa III - „Kim będę…”

Tematyka:

Cele:

Formy/narzędzia:

Planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej

- znajomość systemu edukacji

- znajomość zasad edukacji

- zasady przyjmowania do szkół wyższych

- prelekcja

- ćw. Indywidualne i grupowe

Moje dokumenty aplikacyjne

- znajomość zasad konstruowania dokumentów aplikacyjnych

- umiejętność samodzielnego napisania cv i listu motywacyjnego

- poznanie zasad tworzenia własnego portfolio

- ćwiczenia praktyczne

- pogadanka

- praca z tekstem

Aktywne sposoby szukania pracy

- umiejętność analizowania ofert pracy

- znajomość sposobów szukania pracy

- umiejętność szukania pracy

- analiza ofert pracy ( praca z tekstem)

- ćw. Indywidualne i grupowe

- pogadanka

Rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja

- znajomość zasad prezentacji własnej osoby

- umiejętność komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny

- świadomość przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej warunkiem otrzymania propozycji pracy

- ćw. Warsztatowe

- praca z tekstem

- pogadanka

Radzenie sobie w sytuacjach stresogennych

- umiejętność radzenia sobie ze stresem

- znajomość technik relaksacyjnych

- ćw. Warsztatowe

- pogadanka