Rekrutacja do Samorządowego Gimnazjum Publicznego

Prowadzimy nabór do klasy sportowej  - piłka siatkowa dziewcząt lub lekkoatletyka

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Samorządowego Gimnazjum Publicznego na rok szkolny 2016/2017

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz. 7);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 poz.1942);

Zarządzenie Nr 18/2016 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 marca 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.;

Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie szkoły podstawowej.

Do klasy pierwszej SGP przyjmuje się młodzież po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W pierwszej kolejności przyjmuje się młodzież zamieszkałą w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. /załącznik nr 1/

Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci jeżeli będą wolne miejsca.

 Wniosek o przyjęcia składają rodzice kandydata. /załącznik nr2/

O przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum decyduje suma punktów przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Punkty przyznawane są za:

oceny uzyskane na zakończenie szkoły podstawowej z języka polskiego, historii i społeczeństwa, języka obcego, matematyki i przyrody wg wartości:

Ocena Liczba punktów Maksymalna liczba punktów
Celujący 6

30

Bardzo dobry 5
Dobry 4
Dostateczny 3
Dopuszczający 2

wyniki sprawdzianu uzyskane w części pierwszej i części drugiej wyrażone w procentach pomnożone przez 0,2 – maksymalnie 40 punktów;

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 punktów;

szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

uzyskanie wysokiego miejsca (tj. miejsca od 1 do 10 na szczeblu międzynarodowym lub krajowym; od 1 do 5 na szczeblu wojewódzkim; od 1 do 3 na szczeblu powiatowym) nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, w konkursach wiedzy lub artystycznych, turniejach i zawodach sportowych na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim – maksymalnie 10 punktów.

W przypadku równej liczby punktów uzyskanych zgodnie z pkt.6 o pierwszeństwie przyjęcia kandydata zdecydują punkty przyznane, gdy w rodzinie kandydata występują następujące przypadki:

wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt;

niepełnosprawność kandydata – 2 punkty;

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 punkt;

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 2 punkty;

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 punkt;

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 punkt;

objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 punkt.

Kandydaci do oddziału sportowego przyjmowani są na podstawie wyników prób sprawności fizycznej oraz punktów przyznanych zgodnie z pkt.6.

Próby sprawności fizycznej – PIŁKA SIATKOWA (dziewczęta

Rodzaj testu Punkty Uwagi
Test motoryczny gibkości 0-6 według skali punktowej
Test motoryczny szybkości 0-6 według skali punktowej
Test motoryczny skoczności 0-6 według skali punktowej
Test motoryczny zwinności i szybkości 0-6 według skali punktowej, na czas
Test techniki – odbicie piłki sposobem górnym oburącz 0-6 według skali punktowej, na czas
Test techniki – odbicie piłki sposobem dolnym oburącz 0-6 ocena techniki wykonania
Test techniki – zagrywka sposobem górnym tenisowym z podłoża 0-6 ocena techniki wykonania
Maksymalna liczba punktów 42

 

Próby sprawności fizycznej – LEKKA ATLETYKA (chłopcy i dziewczęta)

 

Rodzaj testu Punkty Uwagi
Test motoryczny gibkości 0 - 6 według skali punktowej
Test motoryczny szybkości 0 - 6 według skali punktowej
Test motoryczny skoczności 0 - 6 według skali punktowej
Test Chromińskiego – bieg na 60m 0 - 6 według tabel, na czas
Test Chromińskiego – bieg na 600m (dziewczęta), 1000m (chłopcy) 0 - 6 według tabel, na czas
Test Chromińskiego – rzut piłką lekarską w tył 0 - 6 według tabel
Maksymalna liczba punktów 36  

 

Aby przystąpić do prób sprawnościowych potrzebna jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na przystąpienie kandydata do sprawdzianu, strój sportowy oraz zmienione obuwie sportowe.

 

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani do gimnazjum w pierwszej kolejności.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej SGP na rok szkolny 2016/2017

od 5 maja do 22 czerwca – składanie zgłoszeń lub wniosków o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających szczególne osiągnięcia kandydata, a w przypadku kandydata do oddziału sportowego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego dobry stan zdrowia oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do klasy sportowej;

23 – 31 maja próby sprawności fizycznej kandydatów do klasy sportowej;

do 28 czerwca do godz. 14.00 – dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu /oryginały lub poświadczone kserokopie/ oraz dokumentów potwierdzających szczególne osiągnięcia kandydata;

Do 30 czerwca - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków, dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15 lipca – ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;

do 20 lipca do godz. 14.00 – potwierdzenie przez rodzica woli uczęszczania do szkoły przez zakwalifikowanych kandydatów tzn. złożenie oryginałów dokumentów wymienionych w pkt. c oraz dwóch aktualnych zdjęć legitymacyjnych;

22 lipca – podanie do publicznej wiadomości /na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły/ listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły. Wzory druków można pobierać w sekretariacie lub ze strony www.zs1.pisz.pl

 

Terminy rekrutacji do gimnazjów ustalane są przez Kuratora Oświaty. Stosowne zarządzenie można znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie  http://www.ko.olsztyn.pl/