Rekrutacja do II Liceum Ogólnokształcącego

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

Wzór wniosku o przyjęcie do szkoły (plik do pobrania)

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

DO I KLASY

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO 
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PISZU
w roku szkolnym 2017/2018

         

Podejmując naukę w II Liceum Ogólnokształcącym masz możliwość uczyć się w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów:

  1. profil społeczny: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski; przedmiot uzupełniający: informatyka w naukach społecznych;
  2. profil kulturowy: język polski, język angielski, historia; przedmioty uzupełniające: przyroda, edukacja filmowo-teatralna;
  3. profil medyczno-przyrodniczy: biologia, chemia; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, edukacja ekologiczna, fizyka w medycynie;
  4. profil politechniczny: matematyka, fizyka, informatyka; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, rysunek techniczny.

Uczyć się będziesz dwóch języków obcych, z których jeden z nich musi być kontynuacją  języka, którego uczyłeś/-łaś się w gimnazjum.

1. Przy przyjmowaniu uczniów do klasy I uwzględnia się:

a) wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatniej klasie gimnazjum;
b) oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego;    

   języka obcego nauczanego w gimnazjum na poziomie III.1; matematyki oraz

   jednego z przedmiotów wybranego przez ucznia spośród następujących: fizyka,

   chemia, biologia, geografia, historia (przedmiotu, którego kandydat chciałby

   uczyć się w liceum na poziomie rozszerzonym);
c) szczególne osiągnięcia ucznia.

2. O przyjęciu do klasy I liceum decyduje:

Liczba uzyskanych punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego przeliczane według

wzoru:

wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2;

liczba punktów uzyskanych za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych wg     wartości:

Ocena

Liczba punktów

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

liczba punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia w tym:

- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem:                                        7 pkt.
- uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym

przez kuratora oświaty przyznaje się za:

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego                             10 pkt.

tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego     7 pkt.

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego     5 pkt.

- uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez

kuratora oświaty przyznaje się za:

dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego             10 pkt.

dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego      7 pkt.

dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego        5 pkt.

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego                             7 pkt.

tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego     5 pkt.

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego     3 pkt.

- uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione,

artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty 1-4 pkt

- aktywność społeczna, na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat          3 pkt.

3. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach

   wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, wymienionych na

   świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów do uzyskania za

   wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

4. Dokumenty niezbędne do przyjęcia ucznia do II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu

Podanie o przyjęcie do szkoły (wzór podania w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkolnej www: www.zs1.pisz.pl) należy składać

od 4 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.;

Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie z OKE o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem do 27 czerwca 2017 r.;

Dwa zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;

Dokumenty świadczące o udziale w zawodach wiedzy, artystycznych, sportowych;

Termin składania dokumentów upływa 27 czerwca 2017 r.;

Ogłoszenie list kandydatów nastąpi 30 czerwca 2017 r.;

Kandydaci umieszczeni na listach osób przyjętych do szkoły są     zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w naszej szkole najpóźniej do

10 lipca 2017 r., przedkładając oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu.

Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkoły nastąpi

11 lipca 2017 r.

Kandydaci są przyjmowani w kolejności zgodnej z sumą przyznanych w wyniku rekrutacji punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

Zapraszamy serdecznie i życzymy powodzenia!