Rekrutacja do II Liceum Ogólnokształcącego

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

Wzór wniosku o przyjęcie do szkoły (plik do pobrania)

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

DO I KLASY

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO 
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PISZU
w roku szkolnym 2018/2019

         

Podejmując naukę w II Liceum Ogólnokształcącym masz możliwość uczyć się w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów:

 1. profil społeczny: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski; przedmiot uzupełniający: informatyka w naukach społecznych;
 2. profil kulturowy: język polski, język angielski, historia; przedmioty uzupełniające: przyroda, edukacja filmowo-teatralna;
 3. profil medyczno-przyrodniczy: biologia, chemia; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, edukacja ekologiczna, fizyka w medycynie;
 4. profil politechniczny: matematyka, fizyka, informatyka; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, rysunek techniczny.
 5. profil ekonomiczny: matematyka, geografia, język angielski/ język niemiecki; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce.

Uczyć się będziesz dwóch języków obcych, z których jeden z nich musi być kontynuacją  języka, którego uczyłeś/-łaś się w gimnazjum.

1. Przy przyjmowaniu uczniów do klasy I uwzględnia się:

a) wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatniej klasie gimnazjum;
b) oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego;    

   języka obcego nauczanego w gimnazjum na poziomie III.1; matematyki oraz

   jednego z przedmiotów wybranego przez ucznia spośród następujących: fizyka,

   chemia, biologia, geografia, historia (przedmiotu, którego kandydat chciałby

   uczyć się w liceum na poziomie rozszerzonym);
c) szczególne osiągnięcia ucznia.

2. O przyjęciu do klasy I liceum decyduje:

     Liczba uzyskanych punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego przeliczane według wzoru:

 1. wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2;
 2. liczba punktów uzyskanych za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych wg wartości:

Ocena

Liczba punktów

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

     c. liczba punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia w tym:

- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem:                                                 7 pkt.

- uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty przyznaje się za:

 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt.
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt.
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.

- uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanym przezkuratora oświaty przyznaje się za:

 • dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego10 pkt.
 • dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt.
 • dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 7 pkt.
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt.

- uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty   1-4 pkt

- aktywność społeczna, na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat  3 pkt.

3. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

 4. Dokumenty niezbędne do przyjęcia ucznia do II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły (wzór podania w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkolnej www: www.zs1.pisz.pl) należy składać

od 7 maja 2018 do 12 czerwca 2018;

 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie z OKE o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem do 26 czerwca 2018;
 2. Dwa zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 3. Dokumenty świadczące o udziale w zawodach wiedzy, artystycznych, sportowych;
 4. Termin składania dokumentów upływa 26 czerwca 2018;
 5. Ogłoszenie list kandydatów nastąpi do 2 lipca 2018;
 6. Kandydaci umieszczeni na listach osób przyjętych do szkoły są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w naszej szkole najpóźniej do

10 lipca 2018, przedkładając oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu.

 1. Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkoły nastąpi

11 lipca 2018 r.

Kandydaci są przyjmowani w kolejności zgodnej z sumą przyznanych w wyniku rekrutacji punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.